დეპარტამენტები:

ქართული ენისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი;

მათემატიკის დეპარტამენტი;

უცხო ენების დეპარტამენტი;

საზ. მეცნიერებათა დეპარტამენტი;

ტექნოლოგიებისა და ესთეთიკური აღზრდის დეპარტამენტი;

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი;

სპორტის დეპარტამენტი;